Publish Incasso

Publish Incasso

In tijden van economische achteruitgang is het meer dan eens van belang om het debiteurenbeheer van uw organisatie op correcte wijze in te vullen. Wanneer betaaltermijnen overschreden worden, dient uw relatie hier op gewezen te worden. Deze benadering dient echter op een zodanige wijze ingevuld te worden dat uw relatie enerzijds voor betaling zorg draagt en anderzijds tevreden blijft over de verhouding die hij met uw organisatie heeft.

Specifiek voor de uitgeefsector is in 2011 een incassobureau opgericht dat vorderingen incasseert waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan het behoud van uw relaties. Incasso op maat als het om de uitgeefsector gaat. Dat is het idee van Publish Incasso.

Het concept van Publish Incasso is uniek en gebaseerd op de gedachte dat incasso op maat slechts geleverd kan worden wanneer de positie van uw relatie gekend wordt. Anders dan andere incassobureaus werkt Publish Incasso hierdoor met uw eigen klantendatabase – uw Zeno_2 database.

Het concept van Publish Incasso

Het concept van Publish Incasso is ontwikkeld in het jaar 2011 en is ontstaan uit de gedachte dat een incassobureau meer kan bieden dan slechts het innen van een individuele vordering. Het verlies dat geleden kan worden wanneer een relatie zijn lopende overeenkomst opzegt doordat hij door een incassobureau benaderd wordt, mag niet onderschat worden.

Een tevreden relatie levert jaarlijks omzet op. In de eerste plaats doordat u uw relatie met uw klant continueert, maar daarnaast dient ook rekening gehouden te worden met de additionele inkomsten die door advertentieverkoop gegenereerd worden en die afhankelijk zijn gesteld van de oplage van uw uitgaven. Het behoud van de relatie wordt hierdoor voorop gesteld bij Publish Incasso en dient volgens de gedachte van Publish Incasso dan ook te prevaleren boven het innen van additionele kosten gedurende de incassoprocedure.

De dienst van Publish Incasso wordt enkel aangeboden bij opdrachtgevers die de Zeno_2 software gebruiken en/of opdrachtgevers die het relatie- en abonneebeheer hebben uitbesteed aan Publish Impuls B.V.

Publish Incasso voert buitengerechtelijke procedures op vorderingen van abonnementen tot een bedrag van € 500,00. Er wordt binnen Publish Incasso uitsluitend gewerkt met inachtneming van de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten. De Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten is te raadplegen op www.rechtspraak.nl

Alle klanthistorie in één database: Zeno_2

Publish Incasso werkt vanuit de Zeno_2 database. Hierdoor heeft Publish Incasso het unieke voordeel dat de gehele klanthistorie en -communicatie gebruikt kan worden in onze communicatie met uw debiteuren. Er hoeft geen data geïmporteerd dan wel geëxporteerd te worden, wat tijd en dus geld bespaart.

Doordat Publish Incasso opereert vanuit uw eigen Zeno_2 database is het voor Publish Incasso mogelijk om volledig zelfstandig uw debiteurenbeheer over te nemen vanaf het door u gewenste moment. Wanneer de omstandigheid zich voordoet dat er afspraken met uw debiteur gemaakt dienen te worden omtrent de betaling, vanwege valide redenen, inhoudende dat de bewuste debiteur het openstaande saldo slechts gedeeltelijk hoeft te voldoen, is het voor Publish Incasso mogelijk om zelfstandig een deel van de factuur te crediteren. Nader contact en overleg is niet langer nodig. Publish Incasso beheert uw debiteurendossiers en draagt zorg voor algehele afwikkeling.

Alle contacten met uw debiteur worden door Publish Incasso vastgelegd in uw eigen Zeno_2 database. Hierdoor is het voor een relatie van Publish Incasso eenvoudig om de incassoprocedure te volgen in zijn eigen Zeno_2 database. Naast de vanzelfsprekende mogelijkheid om deze informatie direct bij Publish Incasso op te vragen. Een relatie van Publish Incasso kan op eenvoudige wijze op de hoogte blijven van de stand van zaken in de incassoprocedure en een eventuele abonnementenservice kan op haar beurt beter inspelen op vragen en opmerkingen van relaties waarvan een openstaande vordering uit handen gegeven is aan Publish Incasso.

Het model van Publish Incasso

Elke uitgever die kiest voor het concept van Publish Incasso kan per titel een abonnement nemen bij Publish Incasso. Publish Incasso draagt vervolgens zorg voor constante monitoring van uw openstaande posten en kan u op elk gewenst moment rapporteren over de status en ouderdom van uw openstaande posten.

Wanneer u gerede twijfel heeft over de vraag of uw debiteur zijn verplichtingen na zal komen, kan u van Publish Incasso verlangen dat er actie ondernomen wordt om de debiteur tot betaling te bewegen. Deze actie is onder te verdelen in twee categorieën.

    1. Publish Incasso benadert uw debiteur telefonisch en gebruikt hiervoor uw eigen (bedrijfs)naam. De ervaring heeft geleerd dat het gebruiken van uw eigen naam minder weerstand oplevert bij de debiteur dan wanneer uw debiteur rechtstreeks door een incassobureau benaderd wordt, wanneer hij meerdere betalingstermijnen heeft laten passeren. De praktijk heeft uitgewezen dat debiteuren in veel gevallen dankbaar zijn voor het feit dat zij telefonisch geattendeerd worden op een nog openstaande factuur.
    2. Publish Incasso benadert uw debiteur uit naam Van Publish Incasso en maant uw debiteur schriftelijk aan om voor voldoening van het openstaande saldo zorg te dragen. Uw debiteur zal meerdere aanmaningsbrieven ontvangen wanneer hij niet voor betaling van de openstaande vordering zorg draagt, waarbij tevens telefonische opvolging plaats zal vinden, wanneer de herhaalde schriftelijke verzoeken dan wel sommaties geen resultaat opleveren. Het voordeel van deze strategie is hierin gelegen dat uw debiteur direct weet dat het niet voldoen van zijn openstaande factuur consequenties heeft. Er zullen incassokosten  gevorderd worden, met als doel de druk op te voeren en betaling af te dwingen.

Naast de bovenbeschreven mogelijkheden biedt Publish Incasso u de mogelijkheid om uw vorderingen over te dragen aan Publish Incasso (artikel 3:94 BW). U cedeert uw vorderingen aan Publish Incasso waarbij Publish Incasso u afhankelijk van de soort vorderingen en doelgroep een afgesproken percentage van de totale waarde van uw vorderingen vergoed. Op deze wijze heeft u zonder meer dit afgesproken percentage van de totale waarde van uw vorderingen direct op uw rekening staan en hoeft u geen verdere energie meer te steken in uw debiteurenadministratie. Het percentage dat direct wordt uitgekeerd is maximaal 75%.

Content Innovators

Publish Incasso

Publish Result

Publish Online

Publish Marketing